7,550,000 
4,230,000 
3,800,000 
4,230,000 
6,100,000 
2,930,000 
3,800,000 
4,600,000 
4,500,000 

Nội thất phòng làm việc

BÀN GIÁM ĐỐC GỖ CÔNG NGHIỆP BLV-V.01

3,550,000 

Nội thất phòng làm việc

BÀN LÃNH ĐẠO GỖ CÔNG NGHIỆP BLV-V.03

3,800,000 

Nội thất phòng làm việc

BÀN GIÁM ĐỐC GỖ CÔNG NGHIỆP BLV-V.02

3,810,000 
4,795,000